برگزاری جلسه شورای دبیران کانون های فرهنگی

دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

جلسه شورای دبیران کانون های فرهنگی با حضور کارشناسان امورفرهنگی برگزار شد و آقای محمد صادق گلی (دبیر کانون ادبی) به عنوان دبیر دبیران کانون های فرهنگی انتخاب شد.

دیدگاه ها