معرفی نشریات پردیس فارابی

چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶

« نشریات دانشجویی »

به منظور ساماندهي وحمايت از فعاليت نشريات دانشگاهي و قانونمند كردن اين‌گونه فعاليت‌ها،‌ نهادينه ساختن فضاي آزاد انديشي،‌ نقد و گفت و گوي سازنده و تاكيد بر حق آزادي بيان،‌ همچنين ايجاد فرصت‎هاي فراگيري مهارت‎هاي روزنامه نگاري وارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي دانشگاهيان،‌ نشريات دانشجويي فعاليت مي‌كنند. بر اساس ماده ۵ ضوابط ناظربرفعاليت نشريات دانشگاهي(مصوب جلسه ۵۴۰ مورخ ۲۶/۳/۸۳ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)‌،‌ دستور العمل اجرايي اين نشريات تصويب شده است.

مطابق بند ۱ ماده ۱ ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي،‌ كليه نشرياتي كه به صورت ادواري،‌ گاهنامه يا تك شماره،‌ نيزنشريات الكترونيكي كه با نام ثابت وتاريخ نشر در زمينه هاي فرهنگي،‌ اجتماعي،‌ سياسي،‌ علمي،‌ اقتصادي،‌ هنري،‌ ادبي و ورزشي توسط هر يگ از دانشجويان،‌ تشكل ها ونهادهاي دانشگاهي،‌ استادان و اعضاي هيأت علمي يا گروهي از ايشان در دانشگاه ها منتشر و در محدوده دانشگاه ها توزيع

 مي‎شوند،‌ نشريه‎ دانشگاهي محسوب وتحت شمول دستورالعمل خاص خود قرارمي‌گيرند.

download download
دیدگاه ها