سرکار خانم شریفی دانا

چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶

سرکار خانم مریم شریفی دانا

مسوول دبیرخانه اداره امورفرهنگی و فوق برنامه

کارشناس نشریات پردیس فارابی

کارشناس نظارت و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی پردیس فارابی

شماره تماس : ۰۲۵۳۶۱۶۶۳۴۱

فاکس: ۰۲۵۳۶۱۶۶۳۴۱

ایمیل : dana@ut.ac.ir

دیدگاه ها